Свързване на бойлер към ел. мрежа

Условия:

  1. Да има готов идеен проект.

Необходима подготовка:

  1. Да бъде осигурен достъп до главното табло.
  2. Да има прокаран силов кабел.
  3. Бойлера да бъде закачен и вързан към ВиК.